Skuldbrief Eiendom

Vluytjeskraal Noord Boerdery en Ontwikkeling Beperk

Registrasienommer 2011/0044469/06

Verhandelbare Skuldbriewe

Voorwaardes waarkragtens verhandelbare skuldbrieweuitgereik word

1. Die Maatskappy beplan die ontwikkeling van erwe op die eiendom geleë te Gedeelte 14 en Restant van Gedeelte 3 van die Plaas Vluytjeskraal 149 in die Afdeling Hopetown, Noord-Kaap Provinsie, saam 284,9645 hektaar groot (“die Plaas”).

2. Drie ontwikkelings word ter aanvang beoog, wat elkeen in fases gedoen sal word:

2.1                ‘n Oewerontwikkeling

2.2                ‘n Eko landgoed

2.3                ‘n Kleindorp

elk met toepaslike argitektoniese riglyne

3. Regte op grond in die voorgenome ontwikkelings sal by wyse van ‘n Aandeleblokskema vestig.

4  Die aansoeke vir die bedryf van aandeleblokskema’s op die Plaas moet goedgekeur word deur die  toepaslike owerhede alvorens ‘n aandeleblokskema bedryf kan word.

5. Die skuldbrief sal die houer daarvan geregtig maak op die verkryging van ‘n aandeleblok in die voorgenome aandeleblokskema soos aangedui op die aanhangsel hierby aangeheg.

6. Die belegger is bewus daarvan dat die Plaas deel van die Afrkikanerdorp Orania vorm en bewoningsreg van alle eiendomme onderhewig is aan goedkeuring deur die direksie.

7. Indien die houer van die skuldbrief nie binne 3 jaar ‘n erf op aandeleblok ontvang het tot sy bevrediging nie, sal die Maatskappy:

7.1                Die kapitale bedrag van die belegging aan hom terugbetaal;

7.2                Rente teen 5% per jaar op die kapitale bedrag, jaarliks gekapitaliseer, aan hom betaal.

8. Die skuldbrief is verhandelbaar.

 

 

 

Vluytjeskraal Noord Boerdery en Ontwikkeling Beperk  logo1

(Voorheen bekend as Vidivision Beperk)

Registrasienommer 2011/0044469/06

“Die Maatskappy”

SKULDBRIEF                                                                                                   

 

Die Maatskappy verklaar hiermee verskuldig te wees aan:

 

                                                                Voorbeeld

 

die bedrag van

                                                  Vyf Honderd en Dertig Duisend Rand

                                                                     (530000.00)

Erf no  O- 17

Op die terme en voorwaardes soos uiteengesit in Bylaag A hiertoe.

Direkteure H Opperman  CWH Boshoff  LPJ Taljaard  MJ Kemp   H Theron APG van Zyl AM Laäs

BYLAAG A

TERME EN VOORWAARDES VAN SKULDBRIEF

1.       Die Maatskappy beplan die ontwikkeling van erwe op die eiendom geleë te Gedeelte 14 en Restant van Gedeelte 3 van die Plaas Vluytjeskraal 149 in die Afdeling Hopetown, Noord-Kaap Provinsie, saam 284,9645 hektaar groot (“die Plaas”).

2.       Drie ontwikkelings word ter aanvang beoog, wat elkeen in fases gedoen sal word:

2.1                ‘n Rivieroewerontwikkeling

2.2                ‘n Eko landgoed

2.3                ‘n Kleindorp

elk met toepaslike argitektoniese riglyne

3.       Regte op grond in die voorgenome ontwikkelings sal by wyse van ‘n Aandeleblokskema vestig.

4.       Die aansoeke vir die bedryf van aandeleblokskema’s op die Plaas moet goedgekeur word deur die 

          toepaslike owerhede alvorens ‘n aandeleblokskema bedryf kan word.

5.       Hierdie skuldbrief maak die houer daarvan geregtig op die verkryging van ‘n aandeleblok in die voorgenome

         aandeleblokskema soos aangedui op die sketsplan hierby  aangeheg as Bylaag B.

6.       Die houer is bewus daarvan dat die Plaas deel van die Afrkikanerdorp Orania vorm en bewoningsreg van alle

          eiendomme onderhewig is aan goedkeuring deur die  direksie.

7.       Indien die houer van die skuldbrief nie binne 3 jaar ‘n erf op aandeleblok ontvang het tot sy bevrediging nie, sal die Maatskappy:

 

7.1                Die kapitale bedrag van die belegging aan hom terugbetaal;

7.2                Rente teen 5% per jaar op die kapitale bedrag, jaarliks gekapitaliseer, aan hom betaal.

 

8.       Sodra die aaandeelbloksertifikaat beskikbaar is, sal die houer van die skuldbrief die BTW en oordragkoste betaal en sal sy skuldbrief vervang word deur ‘n                        aandeelbloksertifikaat.

9.       Hierdie skuldbrief is verhandelbaar aan persone wat die voorwaardes aanvaar.